உங்கள் அபிமான எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ்பேப்பர்ஸ் நிறுவனத்தின் அனைத்து பதிப்புகளையும் இத்தளத்தில் வாசிக்கலாம்.

மாதமொன்றுக்கான கட்டணம் $2 அல்லது இலங்கை ரூபா 600 ஆகும் . நீங்கள் விரும்பிய நேரத்தில் இரத்து செய்து கொள்ளலாம்.

சர்வதேச அட்டை கட்டணங்களுக்கு USD க்கு மாற்றவும் அல்லது உள்நாட்டு அட்டைகளுக்கு LKR கட்டண முறைமைக்கு மாற்றவும்

Switch to USD for international card payments or Switch to LKR for Local card payments

USD
LKR

1 Month:

$2

Subscribe now

6 Month:

$12

Subscribe now

12 Month:

$20

Subscribe now

1 Month:

LKR 600

Subscribe now

6 Month:

LKR 3600

Subscribe now

12 Month:

LKR 6000

Subscribe now